Chauffeursevangelisatieteam Holland, oa.gevestigd aan de Quickstepstraat 50, 1326 PT Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.truckplus.org Quickstepstraat 50
1326 PT Almere +31653157223

Jan H Holwerda is de Functionaris Gegevensbescherming van Chauffeursevangelisatieteam Holland (TRUCKPLUS)      Hij is te bereiken via jan@truckplus.org

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chauffeursevangelisatieteam Holland (TRUCKPLUS) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@truckplus.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chauffeursevangelisatieteam Holland (TRUCKPLUS) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– felicitatie bij verjaardag of jubilea
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Chauffeursevangelisatieteam Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chauffeursevangelisatieteam Holland tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chauffeursevangelisatieteam Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
Abonnees van nieuwsbrieven tot wederopzegging
Bij bestelde artikelen als de transactie geheel is afgehandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Chauffeursevangelisatieteam Holland verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chauffeursevangelisatieteam Holland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Chauffeursevangelisatieteam Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@truckplus.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chauffeursevangelisatieteam Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chauffeursevangelisatieteam Holland (TRUCKPLUS) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@truckplus.org