TRUCKERS 

[door Martien Stam]

 Ik aarzel eigenlijk een beetje om iets te zeggen over de pandemie die over de wereld raast. Er is al zoveel over geschreven. Rijp en groen, zou ik bijna zeggen.

Wat mij opvalt is in ieder geval dat er tegenstellingen zijn in wat er wordt gezegd over de gevolgen van het virus voor de gelovigen. Sommigen zeggen dat we er niet bang voor hoeven te zijn omdat het ons niet kan raken, en dan wordt de tekst aangehaald uit Psalm 91:7 ‘Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het onheil niet komen. Het is niet moeilijk om te zien in de volgende verzen – zeker in vers 11 en 12- dat deze psalm over de Heere Jezus gaat. Vers 14-16 gaat over ‘hem’ en wordt hiermee nog duidelijker een profetische Psalm. Die ‘hem’ uit deze Psalm is de ‘Hem’ uit het Nieuwe Testament.

We zien in de Schrift meer Oud- en Nieuwtestamentische gelovigen die te maken kregen met honger, ziekte -ook besmettelijke- ,pijn smart om geliefden die stierven, ontbering, vijandschap, onbegrepen zijn en noem maar op. Gelovigen uit het Oude -en het Nieuwe Testament werden moeiten en ontberingen niet gespaard. Het is daarom te simpel om te beweren dat de satan de oorzaak is van alle kwaad dat in de wereld is. Dat is veel te veel eer voor deze tegenstander van God. Een hiermee verbonden vraag is dan: Gelooft men echt dat alleen ongelovigen het slachtoffer worden van dit virus…?

In Hebreeën 11 staat een hele lijst van gelovigen die door God gebruikt werden en tot machtige daden in staat waren. Dat waren geen ‘krachtpatsers’ die het wel even zouden doen, maar mensen die door God machtig werden gemaakt voor een bepaalde dienst.

En dan volgt een andere categorie van gelovigen:

….anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling de wereld was hunner niet waardig – zij hebben rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.

Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.. Hebreeën 11: 35-40.

Als je dat leest, dan blijft er niet veel over van een voorspoed-evangelie. En dat is heel goed, want de Bijbel kent zo’n ‘evangelie’ niet.

Het wordt tijd dat we eens even kijken wat de profeet Amos zegt. Dat zet ons met beide voeten op de grond en daar zien we het juiste perspectief en meteen de ook de grootst mogelijke zekerheid en troost.

Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? (Amos 3:6)

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. (Romeinen 8:28)

Als het leven van een gelovige altijd over rozen zou gaan dan hebben we deze tekst helemaal niet nodig. Deze tekst staat in de Bijbel om ons te bemoedigen als het in ons leven ‘verkeerd gaat’; dan nog gaat het goed! met ons en zijn we in de leerschool van God. Door levenservaring met de Heere weten we dat God altijd helemaal in controle is over wat er in het leven van een gelovige gebeurt en dat geeft rust. Hij is zowel de (ver)oorza(a)ker als het gevolg en ook van de oplossing. Dat te weten geeft echte rust. We hoeven dan geen grote taal te gebruiken tegen de satan en/of tegen hem te gaan proclameren zoals sommigen dat doen.

Nee, we leven dicht bij de Heere Jezus en schuilen bij Hem want Hij is onze vrede en onze rust. Te midden van de pandemie mogen we weten dat Hij in alle omstandigheden bij ons is, ook als we onverhoopt, ondanks dat we alle hygiene protocollen naleefden, toch besmet zouden raken.

Nita en ik blijven in huis en komen alleen buiten om te foerageren en om de hond uit te laten en vertrouwen dat de Heere ons zal leiden wat er ook gebeurt.

Wat dat betreft zitten wij in een comfortabele situatie en jullie zitten langs of op de weg en hebben te maken met niet altijd even hygiënische omstandigheden op de laad- en losplaatsen. Ik heb gelezen dat een normale handeling als p…..n en p….n voor jullie soms problemen geeft…… Voor de jongetjes is de wet op het wildplassen tijdelijk buiten werking gesteld. Maar de meisjes dan?

We leven in ‘drukkende’ tijden!

We weten niet hoe lang deze pandemie allemaal gaat duren, dat kan wel een jaar of meer worden voordat alles weer ‘normaal’ is geworden. Maar ga met God, jullie doen een enorm belangrijk werk. Zonder jullie staat alles stil en kunnen we niet aan eten en drinken komen. Dank je wel lieve jongens en meisjes op die vrachtwagens. Alle hulde voor jullie allemaal en we bidden voor elkaar!

Da’s afgesproken!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *